لینک کوتاه: http://zipurl.ir/J5nnmJ
آمار لینک :http://microsites2.itp.com/dotgov/2015/02/03/customer-service-initiative-of-the-year/
نقشه بازدیدگنندگان
کل بازدیدها
بازدیدهای آدرس کوتاه لینک16
بازدیدهای آدرس کامل لینک16
بازدید های امروز
بازدیدهای آدرس کوتاه لینک0
بازدیدهای آدرس کامل لینک0
ارجاع دهنده گان
ارجاع دهنده
تعداد بازدید
مرورگرها
مرورگر
تعداد بازدید
Chrome
13
Firefox
3
پلتفرم ها
پلتفرم
تعداد بازدید
Windows
13
X11
2
Macintosh
1
آمار های گرافیکی
× بستن تبلیغات