لینک کوتاه: http://zipurl.ir/J5nnmJ
آمار لینک :http://microsites2.itp.com/dotgov/2015/02/03/customer-service-initiative-of-the-year/
نقشه بازدیدگنندگان
کل بازدیدها
بازدیدهای آدرس کوتاه لینک34
بازدیدهای آدرس کامل لینک34
بازدید های امروز
بازدیدهای آدرس کوتاه لینک0
بازدیدهای آدرس کامل لینک0
ارجاع دهنده گان
ارجاع دهنده
تعداد بازدید
مرورگرها
مرورگر
تعداد بازدید
Chrome
20
Firefox
10
MSIE
2
Safari
2
پلتفرم ها
پلتفرم
تعداد بازدید
Windows
24
X11
6
Macintosh
4
آمار های گرافیکی
× بستن تبلیغات